2015-2016 Katkı Payları Ve Ögrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

 2015-2016_ogrenci_harclari

2015-2016 EGITIM-ÖGRETIM YILINDA YÜKSEKÖGRETIM KURUMLARINDA CARI HIZMET MALIYETLERINE ÖGRENCI KATKISI OLARAK ALINACAK KATKI PAYLARI VE ÖGRENIM ÜCRETLERININ
TESPITINE DAIR KARAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Katkı Paylan ve Öğrenim Ücretleri ile İlgili Esaslar

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları

MADDE 1- (1) 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ve açık öğretimde Devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı tutarları ekli (I) sayılı cetvelde, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2)   Bir eğitim-öğretim yılında iki dönem öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında, her bir dönem için alınacak öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ekli cetvellerde belirlenen tutarların yarısıdır.

(3)   Öğrencilerden, kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında (açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücreti hariç) her ne ad altında olursa olsun ücret alınmaz.

Genel esaslar

MADDE 2- (1) 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır.

(2)     31/5/2006 tarihli ve 551O sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayıh Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki maluller ile eş ve çocuklarından; 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından; yaş sınırlaması olmaksızın öğrenim ücreti alınmaz.

(3)      Yükseköğretim programlarına kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, engellilik oranı kadar indirim yapılır. Engelli olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir.

(4)   İkinci ve üçüncü fıkralar kapsamına giren birinci öğretim ve açık öğretim öğrencileri hakkında, bu Kararın 11 inci maddesi hükmü uygulanmaz.

(5)     Erasmus ve Mevlana Değişim Programları kapsamında yurtdışından gelen ve yurt­ dışına giden öğrenciler, katkı payı ve öğrenim ücretlerine ilişkin yükümlülükleri bakımından kendi yükseköğretim kurumlarının mevzuatına tabidir.

(6)       Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Katkı payı ve öğrenim ücretini süresinde ödemeyenler hakkında yapılacak işlem MADDE 3- (1) Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında   kayıt

olma veya kayıt  yenileme  sırasında ödenir.  Süresi  içinde katkı payı  veya  öğrenim  ücretini

ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücreti ödemez.

Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları MADDE  4-  (l)Yurtdışından  öğrenci  kabul  kontenjanları   dahilinde  kayıt   yaptıracak

öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti;

–    önlisans ve lisans programlarında ilgisine göre ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde belirlenen öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinden az olmamak ve cari hizmet maliyetinin beş katını aşmamak üzere,

–   lisansüstü programlarda ekli (1) sayılı cetvelde belirlenen öğrenci katkı payından az olmamak üzere,

yükseköğretim kurumları tarafından belirlenir.

Ancak 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılından önce kayıt yaptıran ve program süresi içerisinde öğrenime devam eden öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarı, ilgili programın ekli cetvellerde gösterilen cari hizmet maliyetini geçemez.

(2)   Suriye Arap Cumhuriyetinde yaşanan olaylar nedeniyle ülkemizde misafir edilen Suriye vatandaşlarından Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında aynca belirlenecek kontenjan dahilinde yükseköğretim kurumlarına önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yerleştirilen öğrenciler ile Yükseköğretim Kurulunca belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasların (B) bölümünün (a) maddesinin (2) ve (4) numaralı bentleri kapsamında olup yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında ayrıca belirlenecek kontenjan dahilinde yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen kişiler hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu öğrenciler, öğrenim ücreti bakımından bu Kararın ilgisine göre birinci öğretim ve açık öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti esaslarına tabidirler.

(3)   İkinci fıkra kapsamındakilerden birinci öğretim ve açık öğretim programlarında program sürelerinde öğrenimlerine devam eden ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin ödemeleri gereken öğrenim ücretleri, bu öğrenciler adına Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesinden karşılanır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca müştereken belirlenir.

(4)   Suriye Arap Cumhuriyetinde yaşanan olaylar nedeniyle ülkemizde misafir edilen Suriye vatandaşlarının mevcuttaki birinci ve ikinci öğretim programları dışında Suriye vatandaşı öğrenciler için Yükseköğretim Kurulu tarafından münhasıran açılmasına izin verilen programlara kayıt yaptıran öğrenciler birinci fıkra hükümlerine tabidir. Bu fıkranın uygulanmasıyla ilgili oluşabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yetkilidir.

(5) Ülkemizdeki üniversitelere yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden mütekabiliyet esası çerçevesinde öğrenim ücreti alınmaz.

(6)  Yükseköğretim kurumları, tarihi ve kültürel bağların yoğun olduğu coğrafyalardan gelen öğrenci hareketliliğini artım1ak, yurtdışında başarılı olan öğrencileri programlarına dahil edebilmek veya eğitim-öğretimleri sırasında üstün başarı gösteren öğrencileri teşvik edebilmek amacıyla, söz konusu öğrencilerden ilgili dönemde kayıt yaptıran (kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dahilinde yükseköğretim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç) yabancı uyruklu öğrenci sayısının yüzde onunu geçmemek üzere ve yönetim kurulu kararıyla, bu maddeye göre belirlenen tutarlardan daha az öğrenim ücreti almaya yetkilidir.

Öğrenim  ücretinin kullanılması

MADDE 5- (1) İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücretlerinin yüzde onu, öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılır. Kalan kısmı ise, üniversite bütçesine dahil edilerek Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen usul ve esaslara göre kullanılır.

Başarılı öğrencilerin öğrenim ücreti tutarları

MADDE 6- (1) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(2) 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesinden yararlanan öğrenciler, ikinci öğretim yapan başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yaptıklarında aynı haklardan yararlanır. Bu durumdaki öğrencilerden, ilgili döneme ilişkin birinci öğretim öğrencileri için belirlenen katkı payı kadar öğrenim ücreti alınır.

Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim hakkı kazanan öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları

MADDE 7- (1 ) Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken tekrar girdiği sınav sonucuna göre başka bir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrenciler, kayıt yaptıracakları yükseköğretim programına ait katkı payı/öğrenim ücretine tabi olur.

Mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler ile Devlet burslusu olarak öğrenim gören öğrencilerin katkı payı tutarları

MADDE 8- (1) Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrencilerin öğrenci katkı paylarının tamamı, ilgili Bakanlık veya kuruluş tarafından yükseköğretim kurumlarına ödenir.

(2) 24/3/201 O tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince, Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kumlu tarafından belirlenen esaslara göre yurtdışından yükseköğrenim görmek amacıyla ülkemize gelen öğrencilerin katkı payı tutarı, ikiyüzon TL’dir. Bu tutar Maliye Bakanlığınca, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesine ödenek olarak konulur ve Başkanlıkça yıl içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna def’aten aktarılır.

Adları değiştirilen veya yeni kurulan fakülte veya yüksckokullar ile fakülte veya yüksekokula dönüştürülen yükseköğretim kurumlarında katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları
MADDE 9- (1) İlgili mevzuatla adları değiştirilen ya da fakülte veya yüksekokula dönüştürülen yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler, yeni fakülte veya yüksekokula  ilişkin öğrenci  katkı  payı/öğrenim  ücretine tabi olur.

(2) Yükseköğretim kurumlarında ekli cetvellerde yer almayan fakülte ve programların kurulması halinde bu fakülte ve programların öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri ile ilgili olarak ekli cetvellerde ilişkili olacağı grubu belirlemeye Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yetkilidir.

Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim  ücreti tutarları
MADDE 10- (1) Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti  bir buçuk  katı olarak alınır.

Süresinde mezun olamayan öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları ile artırımlı  katkı payı ve öğrenim  ücreti  uygulaması
MADDE 11- (1) Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştinne programı hariç olmak üzere, önlisans, lisans düzeydeki yükscköğretim programlarından Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda belirtilen süreler, lisansüstü düzeydeki  yükseköğretim  programlarından Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden ekli cetvellerde belirtilen tutarlar kadar öğrenci katkı payı ve  öğrenim  ücreti alınır.

(2)  Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerden öğrenci katkı payı alınır.

(3) Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.

Araştırma  görevlilerinin  öğrenim  ücreti tutarları
MADDE 12- (1) İkinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri katkı payı  tutarında  öğrenim  ücreti öderler.

(2) Devlet yükscköğretim kurumlarında görevli olup, birinci  öğretimde  lisansüstü öğrenim  gören araştırma  görevlileri  hakkında,  11 inci madde  hükmü uygulanmaz.

İkinci öğretim programının kapatılması veya öğrencilerin birinci öğretim programına  aktarılması  halinde  ödenecek tutarlar
MADDE 13- (1) 3843 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca ikinci öğretim programının kapatılmasından dolayı birinci öğretim programına aktarılan mevcut öğrenciler, birinci öğretim katkı payı esaslarına tabi olur.

(2) Öğrenci sayısı on ve altında kalan ikinci öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler, üniversitenin talebi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine birinci öğretim programına  aktarılır ve bu öğrenciler  birinci  öğretim katkı payı  esaslarına tabi   olur.

Geçiş yapanların  katkı payı ve  öğrenim  ücreti tutarları
MADDE 14- (1) Vakıf yükseköğretim kurumları veya yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Devlet yükseköğretim kurumlarına geçiş yapan veya yurtdışında öğrenim gören ve denklikleri yapılarak Türkiye’deki bir üniversitede lisans öğrenimlerini tamamlamalarına  karar  verilen  ve  yükseköğretim  kurumlarına  yerleştirilen  mevcut  veya  yeni

kayıt yaptıracak öğrenciler, 4 üncü madde hükümleri saklı  kalmak  kaydıyla,  ilgisine  göre birinci  öğretim için katkı payı, ikinci öğretim  için öğrenim  ücreti  esaslarına tabi  olur.

(2)  Yatay geçiş şartlarına uygun olarak birinci öğretim programlarından ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler öğrenim ücreti öder. 3843 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre ikinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler, geçiş yaptıkları programın öğrenci katkı payına ilişkin esaslara tabi olur.

(3)   Yatay geçiş yapılması halinde ilgili döneme ait katkı payı/öğrenim ücreti  geçiş yapılan yükseköğretim kurumuna ödenir.

(4)   Yatay geçiş yapan öğrencilerin geçiş öncesi ilgili döneme ait ödedikleri öğrenim ücreti tutarları, talep edilip edilmediğine bakılmaksızın ilgililere red ve iadeler kaleminden iade edilir.

Devlet  burslusu  öğrencilerin  sağlık giderleri
MADDE 15- (1) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Kanun geregınce,  Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yurtdışından yükseköğrenim görmek amacıyla ülkemize gelen öğrencilerin, 31/5/2006 tarihli ve 551O sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrasına göre ödenecek genel sağlık sigortası primleri, bu amaçla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesinde tefrik edilen ödenekten karşılanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler Kayıt sildirme halinde yapılacak işlemler

MADDE  16- (1) Kayıt  yaptırıp kendi  isteği ile kaydını  sildiren öğrencilerin  katkı  payı

ve öğrenim  ücretleri  geri ödenmez.

Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler
MADDE 17- (1) Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, önlisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı haklardan ve sunulan hizmetlerden aynı şekilde yararlanır.

(2) Uzaktan öğretim kapsamında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, tezsiz yüksek lisans programlarının öğrenim ücretine tabidir.

Açık öğretim programı uygulayan fakülte ve yüksekokullara aktarılacak öğrenci katkı payı
MADDE 18- (1) Açık öğretim  programı  uygulayan  yükseköğretim  kurumlarında, fakülte ve yüksekokulların 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılına ait öğrenci katkı paylarının toplamının yüzde yirmisine kadar olan kısmı söz konusu fakülte ve yüksekokullara akademik danışmanlık ve eğitim hizmeti veren öğretim kurumlarına aktarılır. Konu ile ilgili uygulama, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve açık öğretim programı uygulayan yükseköğretim kurumlarının birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından  belirlenen  usul  ve esaslara  göre yapılır.

Uygulamaya ilişkin tebliğ
MADDE 19- (1) Maliye Bakanlığı, bu Kararın uygulanması ile ilgili hususlarda Yükseköğretim  Kurulunun  görüşünü  alarak  tebliğler çıkarabilir.

Yürürlük
MADDE 20- (1) Bu Karar, 30/6/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 21- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararını görmek için tıklayınız.

 

Bu kaydı paylaş
31 Mart 2016
2302 defa okundu

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved